Regulamin aplikacji mobilnej „Sprytny Bill”


§ I Postanowienia wstępne

1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), Spółka Quicko sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach tworzy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) na potrzeby świadczonej przez Quicko usługi zlecania opłacania rachunków, a także usługi zlecania przekazów pieniężnych (zwane dalej łącznie i osobno „Usługą”) poprzez aplikację na urządzenia mobilne o nazwie „Sprytny Bill” (zwaną dalej „Aplikacją”).
2. Usługodawcą usługi opisanej w Regulaminie jest Spółka Quicko sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350151, NIP 5213540295, Regon 142004870 (zwana dalej „Spółką”).

§ II Przedmiot

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczenia przez Spółkę Usługi na rzecz Użytkownika w Aplikacji.

§ III Rejestracja

1. Z Usługi może skorzystać osoba fizyczna powyżej 16 roku życia uprawniona do dokonywania transakcji płatniczych kartą płatniczą w swoim imieniu lub upoważniona do dokonywania transakcji płatniczych w imieniu posiadacza karty płatniczej (zwana dalej „Użytkownikiem”).
2. Skorzystanie z Usługi wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu z aplikacjami mobilnymi na urządzenie mobilne (Spółka nie pobiera za to opłaty).
3. Skorzystanie z Usługi wymaga rejestracji konta Użytkownika w Aplikacji.
4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych danych oraz do ich aktualizacji.

§ IV Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
2. Podanie danych osobowych w niezbędnym wskazanym przez Spółkę zakresie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy w postaci niniejszego Regulaminu.
3. Spółka wyznaczyła Inspektowa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@quicko.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
a) w celu wykonania Regulaminu – na podstawie niezbędności przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy w postaci niniejszego Regulaminu;
b) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest analiza wyników działalności gospodarczej Spółki;
c) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Spółki – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług;
d) w celach marketingowych (innych niż wskazane przy lit. c powyżej) lub otrzymywania informacji handlowej – na podstawie dobrowolnej zgody Nadawcy;
e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki jakim jest korzystanie z powyższych uprawnień i wypełnianie obowiązków prawnych.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w procesowaniu transakcji w ramach Usługi, takim jak organizacje płatnicze, dostawcy usług płatniczych (Fenige sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) oraz dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych i dostawcom usług obsługi klienta w celu prawidłowej realizacji Usługi, a także agencjom marketingowym w celu realizacji usług marketingowych i przesyłania informacji handlowej.
6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Spółka, ma prawo dostępu do przetwarzanych przez Spółkę i dotyczących jej danych, prawo ich sprostowania, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania przez Spółkę, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, pisząc w tym celu na adres e-mail: bok@sprytnybill.pl. Skorzystanie z trzech ostatnich uprawnień oznacza jednocześnie zakończenie świadczenia Usługi, z uwagi na brak możliwości jej dalszego świadczenia.
7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres posiadania przez Nadawcę konta w Aplikacji oraz przez okres niezbędny do wykonania Usługi. Ponadto dane osobowe przetwarzane są w niezbędnym zakresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz w niezbędnym zakresie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu oraz przez okres trwania toczącego się postępowania.
8. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Spółka, ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jej danych przez Spółkę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ V Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika

1. Spółka jest uprawniona do udostępniania Użytkownikom Aplikacji na podstawie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik korzysta z Aplikacji w celu realizacji Usługi i nie może w niej dokonywać żadnych zmian i modyfikacji, ani udzielać sublicencji na korzystanie z Aplikacji. Spółka nie pobiera opłat licencyjnych za korzystanie z Aplikacji.
2. Aplikacja może być pobrana i działa na urządzeniach mobilnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Android 6.0 i wyżej, iOS 11.0 i oraz z dostępem do Internetu.
3. Użytkownik loguje się do swojego konta w Aplikacji przy użyciu swojego numeru telefonu jako loginu, hasła oraz po podaniu Sprytnego PIN-u albo odcisku palca.
4. W celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Aplikacji Spółka utrzymuje sesję zalogowania Użytkownika do konta w Aplikacji na urządzeniu mobilnym. W związku z tym Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób uniemożliwiający dostęp do niej innym osobom oraz do nieudostępniania urządzenia osobom postronnym będąc zalogowanym do konta w Aplikacji.

§ VI Warunki świadczenia Usługi w Aplikacji

1. W Aplikacji świadczona jest Usługa polegająca na zlecaniu opłacenia rachunków będąca w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługą świadczoną drogą elektroniczną.
2. Usługa inicjowana jest przez Użytkownika przez zalogowanie do konta w Aplikacji i odczytanie w niej danych z rachunku poprzez:
a) zeskanowanie kodu (kreskowego lub QR) rachunku lub
b) ręczne wpisanie danych niezbędnych do uznania konta wystawcy. Następnie Użytkownik przechodzi do ekranu podsumowania płatności i może zatwierdzić transakcję płatniczą klikając w przycisk „Płacę”.
3. Użytkownik, aby opłacić rachunek poprzez ręczne wpisanie danych, podaje: nazwę i adres wystawcy rachunku, docelowy numer konta wystawcy, na który przelewa środki, kwotę płatności i opcjonalnie dane osoby opłacającej rachunek, numer klienta i tytuł płatności.
4. Po zakończeniu przeprowadzania transakcji płatniczej Użytkownik otrzymuje informację o jej prawidłowym zrealizowaniu lub niezrealizowaniu w Aplikacji. Użytkownik otrzymuje też informację o zleceniu transakcji płatniczej w wiadomości e-mail.
5. Pełna realizacja Usługi – opłacenie rachunku - następuje nie później niż do końca następnego dnia roboczego przypadającego po dniu jej zlecenia, w którym Nadawca przekazał do dyspozycji Spółki środki pieniężne na wykonanie zlecenia płatniczego. Jeżeli dzień przekazania środków pieniężnych nie jest dniem roboczym, uznaje się że otrzymanie zlecenia płatniczego (przekazanie środków pieniężnych) nastąpiło pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Użytkownik otrzymuje od Spółki informację o statusie realizacji Usługi w wiadomości e-mail.
6. Zlecenie opłacenia rachunku w Aplikacji, który zawiera nieprawidłowe dane wystawcy rachunku nie będzie zrealizowane, a w przypadku przeprowadzenia udanej transakcji płatniczej za taki rachunek przez Użytkownika, wpłacone środki zostaną mu zwrócone.
7. Spółka może wybiórczo weryfikować wystawców, do których przypisane są numery kont opłacanych rachunków. Spółka kontaktuje się wówczas z Użytkownikiem drogą telefoniczną bądź e-mailową w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wystawcy rachunku i samego rachunku. W przypadku trudności w uzyskaniu takich informacji w przeciągu 5 dni roboczych lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Spółka może odmówić realizacji Usługi na rzecz Użytkownika.
8. W celu prawidłowego i bezpiecznego zrealizowania Usługi dane Użytkownika niezbędne do opłacenia rachunku przekazywane są do spółki Fenige sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pełniącej rolę dostawcy usługi płatniczej i odpowiedzialnej za przesłanie środków pieniężnych z karty płatniczej Użytkownika na rachunek płatniczy Spółki. Następnie środki te przekazywane są przez Spółkę na rachunki płatnicze wystawców rachunków. Szczegółowe zasady i warunki wykonywania transakcji płatniczej opisuje Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej „Karta na gotówkę” wydany przez Fenige sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
9. W Aplikacji świadczona jest również Usługa przekazów pieniężnych do odbiorców nie będących wystawcami rachunków. Szczegółowe zasady i warunki wykonywania transakcji płatniczej opisuje Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej „Karta na gotówkę” wydany przez Fenige sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
10. Na wniosek Użytkownika skierowany w formie wiadomości e-mail na adres bok@sprytnybill.pl, dokonuje się odpłatnego zwrotu kwoty transakcji płatniczej pobranej od Klienta w ramach prawidłowo wykonywanej Usługi. Zwrot taki dokonywany jest pod warunkiem, że kwota transakcji płatniczej przeznaczona do zwrotu wynosi co najmniej 50 złotych.
11. Aby uzyskać informacje o stanie realizacji Usługi Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta dostępnym pod adresem e-mail: bok@sprytnybill.pl.
12. Aby uzyskać informacje o tym jak działa Aplikacja Użytkownik może skontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail: bill@sprytnybill.pl.

§ VII Płatność i koszty Usługi

Zasady płatności za Usługę oraz za zwroty, o których mowa w § VI ust. 10 Regulaminu określa Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej „Karta na gotówkę” wydany przez Fenige sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Opłata ta stanowi prowizję od wykonanej transakcji płatniczej.

§ VIII Warunki obowiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Zawarcie umowy o korzystanie z Aplikacji i świadczenie Usługi następuje w Aplikacji na podstawie Regulaminu w momencie akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i trwa do momentu wykonania przez Spółkę należnego świadczenia na rzecz Użytkownika.
2. Warunkiem świadczenia Usługi przez Spółkę jest przeprowadzenie udanej płatności za Usługę w Aplikacji.
3. Usługa świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu, ze swej istoty i charakteru, jest co do zasady świadczona niezwłocznie po jej zleceniu przez Użytkownika. Z uwagi na powyższe Użytkownik mocą Regulaminu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminów do odstąpienia od umowy w trybie przewidzianym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). W związku z tym Spółka informuje, że na podstawie art. 40 ust. 6 pkt 1 wspomnianej ustawy, ze względu na całkowite wykonanie umowy świadczenia Usługi na żądanie klienta przed upływem 14 dni od jej zlecenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usługi w ciągu 14 dni od jej zlecenia.

§ IX Reklamacje

1. Składanie reklamacji odbywa się pisemnie na adres Spółki lub w formie wiadomości poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@sprytnybill.pl.
2. Przedmiotem reklamacji jest niewykonanie przez Spółkę Usługi lub wykonanie jej niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
3. Skutecznej podstawy reklamacji nie może stanowić:
1) powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
2) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada,
3) podanie niewłaściwego numeru rachunku,
4) reklamacja Usługi, która została wykonana po utracie wyłącznej a niezgłoszonej kontroli nad numerem telefonu w wyniku kradzieży urządzenia, chwilowego pozostawienia urządzenia bez kontroli, oddania urządzenia osobie trzeciej. W takim przypadku Użytkownik powinien natychmiast zgłosić zdarzenie do Biura Obsługi Klienta dostępnego pod adresem e-mail bok@sprytnybill.pl w celu zablokowania dostępu do Aplikacji dla danego numeru telefonu albo zastrzec kartę płatniczą w banku.
4. Reklamacja powinna zawierać:
1) dane umożliwiające identyfikację: imię i nazwisko (nazwę), adres korespondencyjny, datę zlecenia Usługi,
2) szczegółowy opis przedmiotu reklamacji,
3) określenie żądania,
4) adres zwrotny, na który ma być przesłana odpowiedź.
5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia informacji, Spółka zwraca się do Użytkownika pisemnie lub w formie wiadomości poczty elektronicznej z prośbą o podanie szczegółów świadczonej Usługi.
6. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania i zawiadamia Użytkownika o rozstrzygnięciu pisemnie lub w formie wiadomości poczty elektronicznej.
7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym Użytkownika w formie wiadomości poczty elektronicznej podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
8. Wszelkiego rodzaju uznane przez Spółkę zwroty dokonywane są na rachunek właściwy dla karty płatniczej, z której dokonano pierwotnej transakcji.
9. Jeżeli Spółka nie uznała reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, a ten nie zgadza się z decyzją Spółki, Użytkownik może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji jest dostępne na stronie https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ X Wyrejestrowanie

1. Użytkownik może w każdym momencie wysłać do Biura Obsługi Klienta na adres bok@sprytnybill.pl prośbę o usunięcie konta w Aplikacji. Prośba o usunięcie rozpatrywana jest w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania prośby. Spółka zachowuje w takim przypadku prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia konta Użytkownika w Aplikacji (co oznacza również usunięcie danych kart płatniczych) po 3 latach braku aktywności Użytkownika. Brak aktywności liczony jest na podstawie ostatniej daty logowania się Użytkownika do Aplikacji.

§ XI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika w Aplikacji i na stronie www.sprytnybill.pl.
2. Regulamin może zostać zmieniony przez Spółkę z ważnej przyczyny, którą jest:
a. konieczność dostosowania Regulaminu do aktualnych przepisów w celu zachowania jego zgodności z prawem,
b. konieczność dostosowania Regulaminu do postanowień, nakazów, decyzji, orzeczeń, zaleceń uprawnionych władz publicznych,
c. zmiana funkcjonalności Aplikacji lub sposobu realizacji Usługi,
d. zmiana w procesie rejestracji bądź składania zleceń w Aplikacji,
e. konieczność wyjaśnienia niejasności oraz korekty błędów lub omyłek pisarskich,
f. zmiana danych teleadresowych oraz innych danych identyfikujących Spółkę i inne podmioty; przy czym o zmianie regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na zarejestrowany adres poczty elektronicznej Użytkownika lub na stronie internetowej www.sprytnybill.pl lub w Aplikacji.
3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w terminie pięciu dni od daty powiadomienia Użytkownika o zmianach w wiadomości e-mail lub od daty ich umieszczenia na stronie internetowej www.sprytnybill.pl lub w Aplikacji. Korzystanie po tym czasie z Aplikacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.