Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej przekazu pieniężnego „gotówka na kartę” i „karta na gotówkę”


Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:
1) Bank – wydawca Karty płatniczej odpowiednio Nadawcy lub Odbiorcy,
2) Karta płatnicza – instrument płatniczy wydany w ramach systemu organizacji płatniczej Mastercard, który umożliwia realizację transakcji w technologii Mastercard MoneySend,
3) Nadawca – osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadacz Karty płatniczej i płatnik przekazu pieniężnego, który zawiera umowę ze Spółką na podstawie Regulaminu,
4) Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadacz Karty płatniczej i odbiorca przekazu pieniężnego,
5) Organizacja płatnicza – spółka Mastercard Europe SA; Organizacja udzielająca licencji na wydawanie Kart płatniczych oraz obsługę transakcji Kartami płatniczymi,
6) Punkt handlowo-usługowy – miejsce stacjonarnego świadczenia usług przez przedsiębiorcę, z którym Spółka zawarła umowę na pośredniczenie w świadczeniu Usługi,
7) Regulamin – niniejszy regulamin,
8) Serwis – każda strona internetowa lub aplikacja mobilna, za pośrednictwem której Spółka udostępnia oprogramowanie umożliwiające Nadawcy skorzystanie z Usługi, w tym serwis internetowy Banku Nadawcy,
9) Spółka – Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Promiennej 10, 03-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000461471, NIP 118-209-20-36, REGON 146693435,
10) Usługa – łącznie o Usłudze „gotówka na kartę” i Usłudze „karta na gotówkę”,
11) Usługa „gotówka na kartę” – usługa płatnicza pojedynczego przekazu pieniężnego w rozumieniu Ustawy, polegająca na przekazaniu środków pieniężnych otrzymanych przez Spółkę od Nadawcy w postaci gotówki lub przelewu na rachunek bankowy Spółki na konto Karty płatniczej Odbiorcy,
12) Usługa „karta na gotówkę” – usługa płatnicza pojedynczego przekazu pieniężnego w rozumieniu Ustawy, polegająca na przekazaniu środków pieniężnych z konta Karty płatniczej Nadawcy do Odbiorcy w postaci gotówki lub przelewu na rachunek bankowy/rachunek płatniczy Odbiorcy,
13) Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Dostawcą Usługi realizowanej na podstawie Regulaminu jest Spółka, która może świadczyć usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej w rozumieniu Ustawy i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr w Rejestrze Usług Płatniczych – IP42/2017).
2. Warunkiem skorzystania z Usługi przez Nadawcę jest każdorazowa akceptacja Regulaminu przed jej wykonaniem. Akceptacja Regulaminu oznacza zapoznanie się z jego treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

§ 3. Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia przez Spółkę Usługi na rzecz Nadawcy za pośrednictwem Serwisu lub Punktu handlowo-usługowego. Świadczenie Usługi nie wiąże się z otwarciem rachunku płatniczego dla Nadawcy w rozumieniu Ustawy, a sama Usługa nie ma charakteru czynności bankowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

§ 4. Świadczenie Usługi „gotówka na kartę”

1. Nadawca może skorzystać z Usługi „gotówka na kartę” w Punkcie handlowo-usługowym lub w Serwisie.
2. Zlecenie wykonania Usługi „gotówka na kartę”, a tym samym zawarcie umowy przez Spółkę z Nadawcą o jej wykonanie następuje po podaniu przez Nadawcę w Serwisie albo Punkcie handlowo-sprzedażowym kwoty zlecanej transakcji płatniczej, która zostaje powiększona o kwotę prowizji, jaką Spółka pobiera w ramach świadczenia Usługi, podaniu innych wymaganych danych w zakresie danych określonych w paragrafie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, okazaniu aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość Nadawcy (wyłącznie w Punkcie handlowo-usługowym) oraz przekazaniu środków pieniężnych przez Nadawcę w postaci gotówki (w Punkcie handlowo-usługowym) albo wykonaniu zleconego przez Nadawcę przelewu na rachunek bankowy Spółki (za pośrednictwem Serwisu) z równoczesnym zaakceptowaniem zlecenia wykonania Usługi. .
3. Po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia wykonania Usługi „gotówka na kartę” Spółka wysyła do Organizacji płatniczej komunikat o uznaniu konta Karty Odbiorcy w kwocie odpowiadającej kwocie zleconej transakcji. Następnie komunikat przekazywany jest przez Organizację płatniczą do Banku Odbiorcy. W przypadku, gdy Bank Odbiorcy potwierdzi możliwość uznania Usługa dojdzie do skutku. W przypadku, gdy Bank Odbiorcy odmówi uznania Usługa zostanie przerwana, a przekazywane środki zostają pozostawione do dyspozycji Nadawcy.

§ 5. Świadczenie Usługi „karta na gotówkę”

1. Nadawca może skorzystać z Usługi „karta na gotówkę” w Punkcie handlowo-usługowym lub w Serwisie.
2. Zlecenie wykonania Usługi „karta na gotówkę”, a tym samym zawarcie umowy przez Spółkę z Nadawcą o jej wykonanie następuje po podaniu przez Nadawcę w Serwisie albo Punkcie handlowo-sprzedażowym kwoty zlecanej transakcji płatniczej, która zostaje powiększona o kwotę prowizji, jaką Spółka pobiera w ramach świadczenia Usługi, podaniu innych wymaganych danych w zakresie danych określonych w paragrafie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, w tym również danych Karty płatniczej, okazaniu aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość Nadawcy (wyłącznie w Punkcie handlowo-usługowym) oraz zaakceptowaniu zlecenia wykonania Usługi.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia wykonania Usługi „karta na gotówkę” Spółka wysyła do Organizacji płatniczej komunikat o obciążeniu konta Karty Nadawcy w kwocie odpowiadającej kwocie transakcji powiększonej o prowizję dla Spółki. Następnie komunikat przekazywany jest przez Organizację płatniczą do Banku Nadawcy. W przypadku, gdy Bank Nadawcy potwierdzi możliwość obciążenia Usługa dojdzie do skutku. W przypadku, gdy Bank Nadawcy odmówi obciążenia Usługa zostanie przerwana, a przekazywane środki zostają pozostawione do dyspozycji Nadawcy.
4. Po udanym obciążeniu, w zależności od wyboru Nadawcy: Odbiorca może odebrać przekaz w postaci gotówki we wskazanym przez Nadawcę Punkcie handlowo-usługowym po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość albo przekaz zostaje przekazany na rachunek bankowy/rachunek płatniczy Odbiorcy. Niepodjęty przez Odbiorcę przekaz w ciągu 45 dni od jego zlecenia może zostać zwrócony Nadawcy na jego wniosek w kwocie transakcji.

§ 6. Część wspólna dalszego świadczenia Usługi

1. Usługa jest realizowana przez Spółkę nie później niż do końca następnego dnia roboczego przypadającego po dniu , w którym Nadawca przekazał do dyspozycji Spółki środki pieniężne na wykonanie zlecenia płatniczego. Jeżeli dzień przekazania środków pieniężnych nie jest dniem roboczym, uznaje się że otrzymanie zlecenia płatniczego (przekazanie środków pieniężnych) nastąpiło pierwszego dnia roboczego po tym dniu. O godzinie zaksięgowania transakcji u Odbiorcy decyduje Bank Odbiorcy.
>2. Spółka może czasowo wstrzymać realizację Usługi do wyjaśnienia sytuacji, odrzucić zlecenie realizacji Usługi lub zablokować możliwość zlecania realizacji Usługi w przyszłości przez Nadawcę w następujących sytuacjach:
1) niestosowania się Nadawcy do postanowień Regulaminu,
2) nieotrzymania od Nadawcy prawidłowych lub kompletnych danych niezbędnych do realizacji Usługi w czasie wyznaczonym na wprowadzenie danych, w tym akceptacji kwoty transakcji,
3) nieważności lub zastrzeżenia Karty płatniczej Nadawcy lub Odbiorcy,
4) odmowy realizacji transakcji przez Bank Nadawcy lub Odbiorcy,
5) próby dokonywania płatności w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, w tym podejrzenia działania osoby nieuprawnionej do posługiwania się Kartą płatniczą lub nielegalności samej płatności, a w szczególności ze względu na postanowienia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wewnętrznej procedury Spółki dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6) polecenia organu władzy publicznej, w tym organów ścigania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Nadawcę z powodu niewykonania Usługi na podstawie jednej z sytuacji wskazanych powyżej.
3. Nadawca zobowiązuje się do
1) przestrzegania zasad Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
2) podawania w celu wykonania Usługi prawdziwych, kompletnych i aktualnych danych.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
2. Podanie danych osobowych w niezbędnym wskazanym przez Spółkę zakresie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy w postaci niniejszego Regulaminu.
3. Spółka wyznaczyła Inspektowa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@fenige.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
a) w celu wykonania Regulaminu – na podstawie niezbędności przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy w postaci niniejszego Regulaminu;
b) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest analiza wyników działalności gospodarczej Spółki;
c) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Spółki – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług;
b) w celach marketingowych (innych niż wskazane przy lit. c powyżej) lub otrzymywania informacji handlowej – na podstawie dobrowolnej zgody Nadawcy;
e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki jakim jest korzystanie z powyższych uprawnień i wypełnianie obowiązków prawnych.
5. Spółka jest uprawniona do przeprowadzania identyfikacji Nadawcy i weryfikacji jego tożsamości oraz przekazywania informacji o zleconych przez niego transakcjach odpowiednim organom państwowym i regulacyjnym, o ile istnieje podejrzenie naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a także jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, w tym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w procesowaniu transakcji w ramach Usługi, takim jak organizacje płatnicze, Bank Nadawcy i Bank Odbiorcy oraz dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych i dostawcom usług obsługi klienta w celu prawidłowej realizacji Usługi, a także agencjom marketingowym w celu realizacji usług marketingowych i przesyłania informacji handlowej.
7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Spółka, ma prawo dostępu do przetwarzanych przez Spółkę i dotyczących jej danych, prawo ich sprostowania, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania przez Spółkę, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, pisząc w tym celu na adres e-mail: kontakt@fenige.pl. Skorzystanie z trzech ostatnich uprawnień oznacza jednocześnie zakończenie świadczenia Usługi, z uwagi na brak możliwości jej dalszego świadczenia.
8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres posiadania przez Nadawcę konta w Serwisie Spółki oraz przez okres niezbędny do wykonania Usługi. Ponadto dane osobowe przetwarzane są w niezbędnym zakresie dla celów rachunkowych, podatkowych oraz dla celów zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz w niezbędnym zakresie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu oraz przez okres trwania toczącego się postępowania.
9. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Spółka, ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jej danych przez Spółkę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 8. Płatność za Usługę

1. Prowizja Spółki za wykonanie Usługi pobierana od Nadawcy wynosi 50 groszy dla transakcji do 100 zł włącznie. 0.7% wartości transakcji brutto za transakcje o wartości od 100.01 zł.
2. Prowizja Spółki za wykonanie Usługi za pomocą karty płatniczej Axi pobierana od Nadawcy wynosi 2.5% wartości transakcji brutto.
3. Opłata za dokonanie zwrotu kwoty transakcji płatniczej Nadawcy przy prawidłowo wykonanej Usłudze równa jest prowizji Spółki pobranej od Nadawcy za wykonanie Usługi oraz powiększona jest o kwotę 10 złotych, w przypadku, jeżeli środki pieniężne zostały przekazane już na rachunek odbiorcy.

§ 9. Reklamacje

1. Spółka rozpatruje zgłoszone przez Nadawców reklamacje dotyczące Usługi, w tym stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych.
2. Składanie reklamacji w związku z niewykonaniem Usługi lub wykonaniem jej niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie może odbywać się:
1) w formie pisemnej – przesyłką na adres Spółki albo osobiście w siedzibie Spółki, albo
2) w formie ustnej – telefonicznie pod numerem: +48 576 140 180 lub osobiście w siedzibie Spółki, albo
3) w postaci elektronicznej na adres e-mail: kontakt@fenige.pl.
3. Reklamacje dotyczące usług płatniczych świadczonych przez Spółkę powinny zostać złożone niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
4. Nadawca składający reklamację zobowiązany jest podać:
1) dane umożliwiające identyfikację: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres korespondencyjny (adres siedziby), nazwę podmiotu na rzecz którego dokonywana była transakcja płatnicza, datę zlecenia transakcji płatniczej;
2) określenie umowy, której dotyczy reklamacja, w przypadku gdy umowa została zawarta;
3) szczegółowy opis przedmiotu reklamacji;
4) określenie żądania;
5) adres zwrotny, na który ma być przesłana odpowiedź.
5. Do reklamacji powinny być dołączone kopie dokumentów (np. potwierdzeń dokonania lub odmowy dokonania transakcji), których reklamacja dotyczy.
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka, przed rozpoczęciem rozpatrywania reklamacji, zwraca się do składającego reklamację Nadawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. W takim przypadku Nadawca zobowiązany jest współpracować ze Spółką, co ma na celu wyjaśnienie okoliczności reklamowanego zdarzenia.
7. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna swój bieg od momentu otrzymania przez Spółkę reklamacji, w tym dokumentów i danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
8. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub, po uzgodnieniu z Nadawcą, na innym trwałym nośniku informacji (np. w postaci elektronicznej na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne).
9. Odpowiedź na reklamację jest przygotowana i przekazana Akceptantowi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania przez Spółkę reklamacji.
10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ustępie 6, Spółka:
1) wyjaśni przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu,
2) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania przez Spółkę reklamacji.
11. Do zachowania terminów z ustępów 9 lub 10 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
12. W przypadku niedotrzymania terminów i warunków z ustępu 9 lub 10 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Nadawcy.
13. Jeżeli Spółka nie uznała reklamacji Nadawcy będącego konsumentem, a ten nie zgadza się z decyzją Spółki, Nadawca może zwrócić się o mediację do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji jest dostępne na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 10. Wykonywanie Usługi w aplikacji mobilnej „Sprytny Bill”

1. W aplikacji mobilnej „Sprytny Bill”, udostępnianej użytkownikom przez Quicko sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, Spółka świadczy Usługę „karta na gotówkę”.
2. Świadczenie Usługi „karta na gotówkę” w aplikacji mobilnej „Sprytny Bill” odbywa się przy współudziale Quicko sp. z o.o. i służy opłacaniu rachunków oraz przekazywaniu środków pieniężnych Odbiorcom przez Nadawców zgodnie z zasadami i warunkami tej usługi określonymi w regulaminie aplikacji mobilnej „Sprytny Bill”.
3. W ramach wykonywania Usługi „karta na gotówkę” Spółka przekazuje środki pieniężne z Karty płatniczej Nadawcy na rachunek płatniczy Quicko sp. z o.o. Przelew środków pieniężnych na rachunek Odbiorcy realizuje następnie Quicko sp. z o.o.
4. Spółka oświadcza, że łączą ją z Quicko sp. z o.o. odpowiednie stosunki prawne pozwalające na prawidłowe wykonywanie Usługi „karta na gotówkę”.
5. Świadczenie Usługi „karta na gotówkę” w ramach aplikacji mobilnej „Sprytny Bill” objęte jest opłatą prowizyjną wskazaną w § 8 Regulaminu, natomiast reklamacje dotyczące Usługi (łącznie z reklamacją dotyczącą uznania rachunku płatniczego Odbiorcy) Nadawca może złożyć, do czego Spółka zachęca:
1) w formie pisemnej – przesyłką na adres Quicko sp. z o.o. albo osobiście w siedzibie Quicko sp. z o.o., albo
2) w formie ustnej lub osobiście w siedzibie Spółki, albo
3) w postaci elektronicznej na adres e-mail: bok@sprytnybill.pl

§ 11. Warunki obowiązywania umowy i postanowienia końcowe

1. Regulamin nie jest umową ramową w rozumieniu Ustawy. Umowa zostaje zawarta na podstawie Regulaminu każdorazowo na czas wykonania Usługi.
2. Umowa zawarta na podstawie Regulaminu podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosowane są przepisy prawa polskiego.
3. Do umowy zawartej z Nabywcą będącym konsumentem stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu, ze swej istoty i charakteru, są co do zasady świadczone niezwłocznie po ich zleceniu przez Nadawcę. Z uwagi na powyższe Nadawca mocą Regulaminu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminów do odstąpienia od odpowiedniej umowy/ów w trybie przewidzianym Ustawą o prawach konsumenta. W związku z tym Spółka informuje, że na podstawie art. 40 ust. 6 pkt 1 wspomnianej ustawy, ze względu na całkowite wykonanie umowy świadczenia Usługi na żądanie klienta przed upływem 14 dni od zlecenia Usługi, Nadawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usługi w ciągu 14 dni od jej zlecenia.
4. Językiem używanym przez Spółkę i właściciela Punktu handlowo-usługowego lub Serwisu w kontaktach z Nadawcą będącym konsumentem jest język polski, język używany w Punkcie handlowo-usługowym lub w Serwisie, lub język angielski, jeżeli Nadawca zainicjuje wymianę wiadomości w języku angielskim.
5. Odpowiedzialność Spółki wobec Nadawcy określona została w Ustawie. Spółka nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowe określenie danych Odbiorcy (konsekwencją czego może być wykonanie Usługi na rzecz innej osoby niż Odbiorca) przez Nadawcę, za skutki awarii systemów telekomunikacyjnych poza kontrolą Spółki, uniemożliwiających lub opóźniających wysłanie komunikatu, ani za działanie siły wyższej.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych w wykonaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki, a w relacjach z konsumentami sąd właściwości ogólnej pozwanego lub sąd miejsca wykonania umowy. O ile nie jest to niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa powyższe spory mogą być rozstrzygane tylko przez sądy polskie.
7. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Nadawcy w Punkcie handlowo-usługowym i w Serwisie, z którego korzysta Nadawca, w języku używanym odpowiednio w tym Punkcie handlowo-usługowym lub Serwisie.