Regulamin aplikacji mobilnej Sprytny Bill


§ I Postanowienia wstępne
 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka uPaid (zwana dalej: Spółką) tworzy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonej przez uPaid usługi opłacania rachunków poprzez aplikację mobilną Sprytny Bill zwaną dalej Aplikacją.
 2. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki uchwalonym przez Zarząd Spółki, do którego uprawnień należy zmiana treści Regulaminu.
 3. Usługodawcą usługi opisanej w Regulaminie jest Spółka uPaid z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cząstkowskiej 14, 01-678 Warszawa, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000387683, NIP 525-250-78-99, Regon 142961695.


§ II Rejestracja
 1. Z Aplikacji działającej w ramach systemu uPaid mogą korzystać jedynie zarejestrowani Użytkownicy.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez:
 3. Użytkownik jest identyfikowany i loguje się do systemu uPaid oraz do aplikacji mobilnej poprzez indywidualny numer MSISDN (numer telefonu) lub adres e-mail.


§ III Usługa świadczona drogą elektroniczną
 1. Spółka świadczy usługę umożliwiającą opłacanie rachunków za pomocą Aplikacji dostępnej na urządzenia obsługujące systemy operacyjne: Android, iOS, Windows Phone (w szczególności telefony i tablety) będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej Usługą do opłacania rachunków lub Usługą.
 2. Usługa polega na zalogowaniu się do Aplikacji i odczytaniu w niej danych z rachunku poprzez zeskanowanie kodu kreskowego rachunku lub po ręcznym wprowadzeniu numeru konta wystawcy rachunku wraz z pozostałymi danymi niezbędnymi do uznania konta wystawcy.
 3. Za pomocą Usługi można opłacić tylko następujące rachunki:
 4. * uwaga - poprzez aplikację Sprytny Bill nie można płacić za czynsz lub inne opłaty mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych i prawnych, nie będących wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa Użytkowników Aplikacja zawiera następujące główne kwotowe limity transakcji:
 6. Aby opłacić rachunek poprzez dane wpisane ręcznie, należy: podać nazwę dostawcy rachunku, docelowy numer konta (w przypadku ręcznego wprowadzenia), na który przelewa się środki, kwotę płatności i opcjonalnie swój numer klienta, tytuł płatności.
 7. Pełna realizacja Usługi do opłacania rachunków nastąpi najpóźiej w przeciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Spółkę prawidłowo zrealizowanego zlecenia, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Spółki lub takich, na które Spółka nie ma wpływu.
 8. Usługa po dokonaniu transakcji płatniczej przez Użytkownika może być zweryfikowana pod kątem poprawności i prawdziwości danych wystawcy rachunku zleconego do płatności.
 9. Użytkownik o statusie realizacji opłacanego rachunku informowany jest poprzez historię dokonanych transakcji w Aplikacji, konto bankowe do którego przypisana jest usługa kartą płatnicza, oraz informacje przesyłane drogą e-mailową po każdorazowym dokonaniu transakcji płatniczej.
 10. Dane osobowe i kartowe Użytkowników, zebrane w procesie rejestracji przechowywane są w bazie uPaid zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych oraz standardami bezpieczeństwa PCI DSS. Spółka odpowiedzialna jest za wdrożenie i utrzymywanie bezpiecznych kanałów przekazywania informacji, a protokoły przekazywania danych stosowane przez Spółkę zapewniają bezpieczeństwo transakcji, płatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
 11. W celu przekazania środków na konto wystawcy faktury dane osobowe oraz dane do wykonania przelewu są przekazywane do firmy eCard S.A., która jako uprawniony agent rozliczeniowy, czyli instytucja pośrednicząca pomiędzy Akceptantem a np. emitentem karty (lub jego organizacją płatniczą) lub bankiem zawiera z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych i dokonuje fizycznego przekazania środków na konto wystawcy.
 12. Z uwagi na bezpieczeństwo środków Użytkowników w procesie usługi płatności za rachunki, pobierane z karty płatniczej środki za pośrednictwem Aplikacji przekazywane są poprzez eCard bezpośrednio na konto spółki BillBird S.A.
 13. Spółka oświadcza, iż posiada stosowne umowy zarówno ze spółką eCard S.A. oraz BillBird S.A. które pozwalają jej na świadczenie usługi płatności za rachunki w sposób w pełni zgodny z polskimi przepisami prawa oraz regulacjami organizacji płatniczych.


§ IV Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną
 1. Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Usługi wymaga posiadania przez Użytkownika konta w systemie uPaid i numeru telefonu, który jest powiązany z kontem uPaid.
 2. Spółka ma prawo do wybiórczej weryfikacji danych kontrahentów do których przypisane są numery opłaconych rachunków. Spółka zgłasza wówczas zapytanie do Użytkownika drogą telefoniczną bądߠe-mailową w celu uzyskania informacji na temat wystawcy rachunku. W przypadku trudności w uzyskaniu takich informacji w przeciągu 5 dni roboczych Spółka może odmówić przyjęcia kolejnego zlecenia płatności.
 3. Aby uzyskać informacje na temat stanu realizacji usługi należy skorzystać z konta w systemie uPaid lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta uPaid.
 4. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących usług realizowanych w ramach Systemu uPaid.


§ V Finansowanie płatności
 1. Za usługę świadczoną na rzecz Użytkownika Spółka obciąża go z zarejestrowanej karty płatniczej na zasadach ogólnych transakcji MOTO/MMRP bez fizycznego udziału karty płatniczej. Akceptowane karty to: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.
 2. Koszt przeprowadzenia jednorazowej transakcji opłacenia rachunku to dla Użytkownika 0,97 zł przy płatności o wartości do 1000 zł włącznie, dokonanej jakąkolwiek kartą płatniczą.
 3. Koszt przeprowadzenia jednorazowej transakcji opłacenia rachunku to dla Użytkownika 3% wartości transakcji przy płatności o wartości powyżej 1000 zł, dokonane jakąkolwiek kartą płatniczą
 4. Transakcja uważana jest za opłaconą tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji danych Użytkownika i jego karty poprzez Agenta Rozliczeniowego ֠numeru PAN karty, data ważności karty, kodu weryfikacyjnego mPIN lub CVC2/CVV2, rodzaj karty (możliwość obsługi transakcji MOTO) i uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Brak autoryzacji nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji. W takim przypadku karta płatnicza Użytkownika nie zostanie obciążona.


§ VI Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi do opłacania rachunków odbywa się za pośrednictwem kanałów rejestracji wymienionych w punkcie II 2.
 2. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie danych, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz regulaminu systemu uPaid.


§ VII Reklamacje dotyczące świadczonej usługi
 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@sprytnybill.pl
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Użytkownika w formie e-mailowej lub pisemnej z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.
 6. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania.
 7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje pisemnie o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 8. Z uwagi na natychmiastowe wykonanie usługi zainicjowania płatności za rachunki przez Spółkę przy wyraźnej zgodzie Użytkownika i brak możliwości przywrócenia stanu poprzedniego, na podstawie art. 38 pkt. 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Spółka informuje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi zainicjowania płatności za rachunki.
 9. Wszelkiego rodzaju zwroty dokonywane są na konta bankowe, z których Spółka otrzymała wpłatę, zaś w wypadku płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych - na rachunek właściwy dla karty płatniczej z której dokonano pierwotnej transakcji.


§ VIII Zastrzeżenia
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do nie wysyłania informacji o statusie realizacji opłaconego rachunku do Użytkownika w przypadku, kiedy Użytkownik nie zarejestrował w systemie uPaid adresu e-mail.


§ IX Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki przy czym o zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres e-mailowy Użytkownika.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w terminie pięciu dni od daty ich umieszczenia na stronach internetowych.
 4. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 5.05.2015 r.