Regulamin aplikacji mobilnej „Sprytny Bill”


§ I Postanowienia wstępne
 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka uPaid Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) tworzy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) na potrzeby świadczonej przez uPaid usługi zlecania opłacania rachunków (zwanej dalej „Usługą”) poprzez aplikację na urządzenia mobilne „Sprytny Bill” (zwaną dalej „Aplikacją”).

 2. Usługodawcą usługi opisanej w Regulaminie jest Spółka uPaid z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cząstkowskiej 14, 01-678 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387683, NIP 525-250-78-99, Regon 142961695.


§ II Przedmiot
 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczenia przez Spółkę Usługi na rzecz Użytkownika w Aplikacji.


§ III Rejestracja
 1. Z Usługi może skorzystać osoba fizyczna powyżej 16 roku życia uprawniona do dokonywania transakcji płatniczych kartą płatniczą w swoim imieniu lub upoważniona do dokonywania transakcji płatniczych w imieniu posiadacza karty płatniczej (zwana dalej „Użytkownikiem”).

 2. Skorzystanie z Usługi wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu z aplikacjami mobilnymi na urządzenie mobilne (Spółka nie pobiera za to opłaty) i rejestracji Użytkownika w systemie Masterpass.

 3. Skorzystanie z Usługi wymaga:
  1. rejestracji Użytkownika w Portfelu uPaid Wallet Masterpass poprzez podanie wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Aplikacji albo
  2. rejestracji Użytkownika w dowolnym portfelu elektronicznym systemu MasterPass.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych danych oraz do ich aktualizacji.

 5. Dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia dla nich Usługi i w celu świadczenia dla nich Usługi są udostępniane Spółce przez podmioty administrujące zbiorami danych osobowych portfeli elektronicznych Masterpass za zgodą Użytkowników.


§ IV Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika
 1. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji przysługują Spółce. Użytkownik korzysta z Aplikacji w celu realizacji Usługi i nie może w niej dokonywać żadnych zmian i modyfikacji, ani udzielać sublicencji na Aplikację. Spółka nie pobiera opłat licencyjnych za korzystanie z Aplikacji.

 2. Aplikacja może być pobrana i działa na urządzeniach mobilnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Android 5.0 i wyżej, iOS 8.0 i wyżej lub Windows Phone 8.0 i wyżej oraz z dostępem do Internetu.

 3. Użytkownik loguje się do swojego konta w Aplikacji przy użyciu swojego numeru telefonu i po podaniu kodu z wiadomości SMS wysłanej na ten numer telefonu.

 4. W celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Aplikacji Spółka utrzymuje sesję zalogowania Użytkownika do systemu Masterpass w Aplikacji na urządzeniu mobilnym. W związku z tym Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób uniemożliwiający dostęp do niej innym osobom oraz nieudostępniania Aplikacji, w trakcie, kiedy Użytkownik jest w niej zalogowany do systemu Masterpass, osobom nieuprawnionym.


§ V Warunki świadczenia Usługi w Aplikacji
 1. W Aplikacji świadczona jest Usługa polegająca na zleceniu opłacenia rachunków będąca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, usługą świadczoną drogą elektroniczną

 2. Usługa inicjowana jest przez Użytkownika przez zalogowanie do systemu Masterpass w Aplikacji i odczytanie w niej danych z rachunku poprzez:
  1. zeskanowanie kodu kreskowego rachunku lub
  2. ręczne wpisanie danych niezbędnych do uznania konta wystawcy.
  Następnie Użytkownik przechodzi do koszyka zakupowego i może zatwierdzić transakcję płatniczą klikając w przycisk „Kupuj z Masterpass”.

 3. Użytkownik, aby opłacić rachunek poprzez ręczne wpisanie danych, podaje: nazwę i adres wystawcy rachunku, docelowy numer konta wystawcy, na który przelewa środki, kwotę płatności i opcjonalnie dane osoby opłacającej rachunek, numer klienta i tytuł płatności.

 4. Po zakończeniu przeprowadzania transakcji płatniczej Użytkownik otrzymuje informację o jej prawidłowym zrealizowaniu lub niezrealizowaniu w Aplikacji. Użytkownik otrzymuje też informację o zleceniu transakcji płatniczej w wiadomości e-mail.

 5. Pełna realizacja Usługi – opłacenie rachunku - następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu otrzymania przez Spółkę potwierdzenia zrealizowania transakcji płatniczej, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Spółki lub takich, na które Spółka nie ma wpływu. Użytkownik otrzymuje od Spółki informację o statusie realizacji Usługi w wiadomości e-mail.

 6. Za pomocą Usługi można opłacić tylko następujące rachunki za: * uwaga – poprzez Aplikację nie można płacić za czynsz lub inne opłaty mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych i prawnych nie będących wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi.

 7. Zlecenie opłacenia rachunku w Aplikacji, który nie spełnia warunku wskazanego w punkcie poprzedzającym lub takiego, który zawiera nieprawidłowe dane wystawcy rachunku nie będzie zrealizowane, a w przypadku przeprowadzenia udanej transakcji płatniczej za taki rachunek przez Użytkownika, wpłacone środki zostaną mu zwrócone.

 8. Spółka może wybiórczo weryfikować wystawców, do których przypisane są numery kont opłacanych rachunków. Spółka kontaktuje się wówczas z Użytkownikiem drogą telefoniczną bądź e-mailową w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wystawcy rachunku i samego rachunku. W przypadku trudności w uzyskaniu takich informacji w przeciągu 5 dni roboczych lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Spółka może odmówić realizacji Usługi na rzecz Użytkownika.

 9. Dla zachowania bezpieczeństwa Użytkowników Aplikacja zawiera następujące kwotowe limity transakcji:
  1. limit 1500 zł dla jednego numeru rachunku z niezweryfikowanej listy numerów (limit dwutygodniowy).
  2. limit 3000 zł (limit miesięczny). Limit ten zostanie zwiększony do 5000 zł dla osób, które aktywnie korzystają z Aplikacji od minimum 2 miesięcy oraz opłaciły w tym czasie co najmniej 3 różne rachunki (wprowadzone ręcznie).

 10. W celu prawidłowego i bezpiecznego zrealizowania Usługi dane Użytkownika niezbędne do opłacenia rachunku przekazywane są do spółki eCard S.A. pełniącej rolę uprawnionego agenta rozliczeniowego, a następnie wraz z pobranymi z karty płatniczej Użytkownika środkami do spółki BillBird S.A., która zawarła z wystawcami rachunków właściwe umowy, na mocy których może przekazywać na ich konta kwoty opłaconych w Aplikacji rachunków.

 11. Spółka oświadcza, iż podpisała stosowne umowy zarówno ze spółką eCard S.A., jak i BillBird S.A., które pozwalają jej na świadczenie Usługi w sposób w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 12. Aby uzyskać informacje o stanie realizacji Usługi Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta dostępnym pod adresem e-mail: bok@sprytnybill.pl


§ VI Płatność i koszty Usługi
 1. Płatność za Usługę świadczoną w Aplikacji na rzecz Użytkownika przez Spółkę odbywa się metodą płatności Masterpass, zgodnie z regulaminem danego portfela elektronicznego Masterpass, z którego korzysta Użytkownik.

 2. Koszt przeprowadzenia jednorazowej transakcji opłacenia rachunku to dla Użytkownika 0,97 zł przy płatności o wartości do 1000 zł włącznie, dokonanej jakąkolwiek kartą płatniczą.

 3. Koszt przeprowadzenia jednorazowej transakcji opłacenia rachunku to dla Użytkownika 3% wartości transakcji przy płatności o wartości powyżej 1000 zł, dokonane jakąkolwiek kartą płatniczą.

 4. Spółka obciąża Użytkownika z zarejestrowanej w systemie Masterpass karty płatniczej na zasadach ogólnych transakcji bez fizycznego udziału karty płatniczej. Akceptowane rodzaje kart to: Mastercard, Maestro, Visa i Visa Electron.

 5. Usługa uważana jest za opłaconą tylko w przypadku pozytywnego wyniku autoryzacji płatności w systemie Masterpass.

 6. Brak autoryzacji nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji. W takim przypadku karta płatnicza Użytkownika nie zostanie obciążona.


§ VII Warunki obowiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
 1. Zawarcie umowy o korzystanie z Aplikacji i świadczenie Usługi następuje w Aplikacji na podstawie Regulaminu w momencie akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i trwa do momentu wykonania przez Spółkę należnego świadczenia na rzecz Użytkownika.

 2. Warunkiem świadczenia Usługi przez Spółkę jest przeprowadzenie udanej płatności za Usługę w Aplikacji.

 3. Usługa świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu, ze swej istoty i charakteru, jest co do zasady świadczona niezwłocznie po jej zleceniu przez Użytkownika. Z uwagi na powyższe Użytkownik mocą Regulaminu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminów do odstąpienia od odpowiedniej umowy/ów w trybie przewidzianym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W związku z tym Spółka informuje, że na podstawie art. 40 ust. 6 pkt 1 wspomnianej ustawy, ze względu na całkowite wykonanie umowy świadczenia Usługi na żądanie klienta przed upływem 14 dni od jej zlecenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usługi w ciągu 14 dni od jej zlecenia.


§ VIII Reklamacje
 1. Składanie reklamacji odbywa się w formie wiadomości poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@sprytnybill.pl

 2. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
  2. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada,
  3. podanie niewłaściwego numeru rachunku,
  4. reklamacja Usługi, która została wykonana po utracie wyłącznej a niezgłoszonej kontroli nad numerem telefonu w wyniku kradzieży urządzenia, chwilowego pozostawienia urządzenia bez kontroli, oddania urządzenia osobie trzeciej. W takim przypadku Użytkownik powinien natychmiast zgłosić zdarzenie do Biura Obsługi Klienta uPaid (czynne tylko w godzinach pracy Spółki podanych na stronie internetowej wallet.upaid.pl) w celu zablokowania dostępu do Aplikacji dla danego numeru telefonu albo zastrzec kartę płatniczą w banku.

 3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 4. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia informacji, Spółka zwraca się do Użytkownika w formie wiadomości poczty elektronicznej z prośbą o podanie szczegółów świadczonej Usługi.

 5. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania i zawiadamia Użytkownika o rozstrzygnięciu pisemnie lub w formie wiadomości poczty elektronicznej.

 6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym Użytkownika w formie wiadomości poczty elektronicznej podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 7. Wszelkiego rodzaju uznane przez Spółkę zwroty dokonywane są na rachunek właściwy dla karty płatniczej, z której dokonano pierwotnej transakcji.

 8. Jeżeli Spółka nie uznała reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, a ten nie zgadza się z decyzją Spółki, Użytkownik może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji jest dostępne na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.


§ IX Zastrzeżenia
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji o statusie realizacji Usługi do Użytkownika w wiadomości poczty elektronicznej jedynie w przypadku, kiedy Użytkownik opłacił rachunek w Aplikacji poprzez Portfel Masterpass uPaid.


§ X Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika w Aplikacji i na stronie www.sprytnybill.pl.

 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Spółkę z ważnej przyczyny, którą jest:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do aktualnych przepisów w celu zachowania jego zgodności z prawem,
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do postanowień, nakazów, decyzji, orzeczeń, zaleceń uprawnionych władz publicznych,
  3. zmiana funkcjonalności Aplikacji lub sposobu realizacji Usługi,
  4. zmiana w procesie rejestracji bądź składania zleceń w Aplikacji,
  5. konieczność wyjaśnienia niejasności oraz korekty błędów lub omyłek pisarskich,
  6. zmiana danych teleadresowych oraz innych danych identyfikujących Spółkę i inne podmioty;
  7. przy czym o zmianie regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony na stronie internetowej www.sprytnybill.pl lub w Aplikacji.

 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w terminie pięciu dni od daty ich umieszczenia na stronach internetowych. Korzystanie po tym czasie z Aplikacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.